Wszystko co musisz wiedzieć na tematy Stażu z Urzędu Pracy

Three machinists in workspace by machine talking

Staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy jest sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego. W obecnej sytuacji gospodarczej wiele młodych osób, które dopiero kończyły szkoły nie ma szans na znalezienie pracy ponieważ od kandydatów na pracowników oczekuje się doświadczenia. Tak powstaje błędne koło potrzeba doświadczenia, żeby podjąć pracę, ale doświadczenia nie można zdobyć bez wcześniejszego podjęcia pracy.

Aktywizacja bezrobotnych

Urzędy pracy próbują aktywizować osoby bezrobotne umożliwiając im odbycie stażu. Na najdłuższy, bo trwający dwanaście miesięcy staż mogą liczyć osoby bezrobotne w wieku do dwudziestego piątego roku życia. Inni bezrobotni mogą ubiegać się o staż sześciomiesięczny. Warunkiem przystąpienia do programu jest zarejestrowanie się w Urzędzie pracy jako osoba bezrobotna.

Największe szanse na odbycie stażu mają osoby bezrobotne przez długi okres czasu, kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły jeszcze pracy, bezrobotni do dwudziestego piątego roku życia, osoby bez pracy po pięćdziesiątym roku życia, bezrobotni ze stwierdzoną niepełnosprawnością, osoby bezrobotne, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, żadnych kwalifikacji zawodowych, bądź też nie posiadający minimum wykształcenia średniego, osoby bezrobotne, które mają na utrzymaniu co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko, a także osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły żadnej pracy zawodowej.

Kto zawiera umowę stażową?

Umowa o staż jest zawierana pomiędzy starostą a pracodawcą. Wypłata wynagrodzenia dla stażysty leży w kompetencjach Urzędu Pracy. Wynosi ona najczęściej 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Należy również pamiętać, że przez okres odbywania stażu zasiłek nie przysługuje. W umowie pomiędzy starostą a pracodawcą powinny zostać zawarte warunki stażu, jego szczegółowy program, dokładny opis stanowiska, które miałby objąć stażysta, a także wymagania dotyczące potencjalnego pracownika. Pracodawca powinien sprecyzować swoje wymagania co do jego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia.

Warunki umowy są sformułowane tak, żeby pracodawcy opłacało się zatrudnić stażystę. Jest to dla firmy dodatkowy pracownik, któremu nie trzeba wypłacać pensji z własnej kieszeni, więc program staży cieszy się sporym powodzeniem.

Ograniczenia dotyczące stażu

Żeby zatrudnić stażystów dana firma musi działać na rynku minimalnie sześć miesięcy. Pracodawca nie może przyjąć na staż osoby, która już wcześniej u niego pracowała, może jednak zasugerować wybór konkretnego kandydata. Nie ma również ograniczeń co do ilości kandydatów. Po zakończeniu stażu pracodawca, który zamierza się starać o kolejnego stażystę musi zwiększyć zatrudnienie, nie ma jednak obowiązku zatrudnienia osoby, która była u niego na stażu. Tak więc odbycie stażu nie gwarantuje zatrudnienia w danej firmie.

Odpowiedzialność pracodawcy

Przed podjęciem pracy stażysta musi przejść badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, których koszt pokrywa pracodawca. Osoba będąca na stażu ma prawo do zwolnienia chorobowego.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie stażyście opieki i nadzoru, nie odpowiada on za szkody wyrządzone w firmie.

Zdobywanie doświadczenia na stanowisku pracy

Staż może być dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia zawodowego dla osób, które mają problemy ze znalezieniem pracy. Jest to z całą pewnością lepsza możliwość niż siedzenie w domu na zasiłku dla bezrobotnych, bo chociaż wynagrodzenie stażysty jest jedynie o dwadzieścia procent wyższe od standardowego zasiłku dla bezrobotnych, to i tak możliwość pracy, zdobycia doświadczenia i nauczenia się nowych rzeczy sama w sobie jest bardzo cenna. Praca, choćby na mało płatnym stażu pozwala wyrwać się z rutyny bezrobocia i szukać dla siebie nowych możliwości rozwoju. Istnieje także możliwość zatrudnienia byłego stażysty w danej firmie. Chociaż pracodawca nie ma obowiązku przyjąć do pracy konkretnej osoby, to jednak osoba przyjęta na staż ma szansę wykazać się determinacją, zaangażowaniem i ciężką pracą, co z pewnością zostanie zauważone.

O staże najlepiej jest się starać na początku roku. Jest to czas, kiedy Urzędy Pracy dostają dofinansowanie na te cele.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*