Jak wygląda postępowanie likwidacyjne?

loser-3096213_960_720

Likwidacja firmy lub likwidacja spółki to proces, w ramach którego aktywa spółki są gromadzone i sprzedawane w celu spłaty jej długów. Wszelkie środki pieniężne pozostałe po spłaceniu wszystkich długów, wydatków i kosztów są rozdzielane między akcjonariuszy spółki. Po zakończeniu likwidacji spółka zostaje formalnie rozwiązana i przestaje istnieć.

Ogólnie rzecz biorąc, firmę można zlikwidować na dwa sposoby. Po pierwsze, postępowanie likwidacyjne łódź może odbywać się tak, że sąd może przymusowo zakończyć spółkę. Po drugie, wspólnicy lub wierzyciele spółki mogą sami wnosić o rozwiązanie spółki w postępowaniu zwanym „likwidacją dobrowolną”. Poniżej znajduje się krótki przegląd przymusowej likwidacji.

Obowiązkowa likwidacja

Istnieją pewne podstawy, na podstawie których sąd może przymusowo rozwiązać spółkę. Brak zdolności spółki do spłaty swoich długów jest wspólną podstawą do złożenia wniosku o przymusową likwidację. Uznaje się, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie spłacić swoich długów, jeżeli:

Wierzyciel z roszczeniem wobec firmy przekraczającym wyznaczoną kwotę złożył pisemne wezwanie do zapłaty należnej kwoty, a firma przez 3 tygodnie po doręczeniu wezwania zaniedbała zapłatę sumy, jej zabezpieczenie lub pokrycie ku rozsądnemu zadowoleniu wierzyciela;

Wykonanie orzeczenia uzyskanego przez wierzyciela przeciwko spółce pozostaje niezadowalające w części lub w całości lub z satysfakcją Sądu udowodniono, że spółka nie jest w stanie spłacić swoich długów.

Wniosek o przymusową likwidację spółki mogą złożyć:

-Sama firma;

-Dowolny dyrektor firmy;

-Wierzyciel firmy;

-Likwidator spółki;

-Kierownik sądowy firmy;

- Różni ministrowie z powodów określonych w ustawie.

Procedura

Wniosek o likwidację spółki przez sąd w formularzu wskazującym na upadłość przedsiębiorstw i należy złożyć wraz z potwierdzającym oświadczeniem pod przysięgą. Ponadto powód lub wnioskodawca musi wpłacić depozyt oficjalnemu syndykowi przed złożeniem wniosku. Więcej informacji można znaleźć na stronie temu przeznaczonej, bądź po skontaktowaniu się z kancelarią, która zajmuje się takimi przypadkami, aby zapoznać się z okólnikami praktycznymi wydanymi przez oficjalnego odbiorcę.

Składając wniosek o likwidację, powód lub wnioskodawca może wyznaczyć licencjonowanego zarządcę, który zostanie wyznaczony na zarządcę, jeżeli sąd wyda postanowienie o likwidacji. Przed rozpatrzeniem wniosku powód lub wnioskodawca musi uzyskać i złożyć pisemną zgodę wyznaczonego licencjonowanego zarządcy na wyznaczenie syndyka.

Wniosek o likwidację musi zostać doręczony spółce, syndykowi i wyznaczonemu licencjonowanemu zarządcy (jeśli istnieje). Oświadczenie o doręczeniu na formularzu należy złożyć w czasie wyznaczonym przed rozprawą w sprawie wniosku o likwidację.

Jeżeli jakakolwiek osoba zamierza stawić się na rozprawie, zawiadomienie o zamiarze stawienia się na formularzu należy doręczyć wnioskodawcy. Każda osoba, która chce sprzeciwić się wnioskowi o likwidację, może złożyć oświadczenie pod przysięgą, które należy doręczyć zgłaszającemu w określonym czasie przed rozpatrzeniem wniosku o likwidację.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*