Jak sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę

20210928104255_g50787859fb623df6385dbb0c4847e9fe4d1c95ac65f2472a15ba50eadfebeb63cc4a3b460df64321a9a1bcd5f80ca5c9425d904544669c01410c44fb445a5716_640.jpg

Aby skutecznie rozwiązać stosunek pracy łączący pracownika i pracodawcę należy złożyć jednej ze stron skuteczne wypowiedzenie.

Forma wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać wypowiedziane w formie pisemnej, jednakże gdy złożymy wypowiedzenie w formie ustnej, to takie wypowiedzenie również będzie skuteczne. Należy pamiętać, że dla własnego interesu najlepiej złożyć wypowiedzenie w formie pisemnej, ponieważ druga strona może podważyć skuteczność jego złożenia.

Jakie są sposoby rozwiązania stosunku o pracę:

  1. Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.
  2. Rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron.

Najkorzystniejszy sposób rozwiązania umowy o pracę?

Najbardziej pożądanym sposobem  rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. W takim przypadku strony dobrowolnie ustalają warunki rozwiązania umowy i nie dochodzi między nimi do sporu prawnego, co eliminuje negatywne skutki, jakie wiążą się z długoletnimi procesami sądowymi.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:

  • 2 tygodnie, gdy pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, gdy pracownik zatrudniony był co najmniej 3 lata.

Dodatkowe obowiązki pracownika i pracodawcy przy wypowiadaniu umowy

Pracownik przy wypowiedzeniu umowy o prace powinien podać przyczynę rozwiązania umowy o pracę. Więcej obowiązków przy zaistnieniu wypowiedzenia ma pracodawca, który powinien w oświadczeniu o wypowiedzeniu, wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy a ponadto pouczyć pracownika o przysługujących mu prawach to jest w szczególności o prawie odwołania do sądu pracy wraz ze wskazaniem właściwego sądu pracy oraz terminu na wniesienie takiego odwołania. Dodatkowo w przypadku, gdy w zakładzie działają organizacje związkowe, pracodawca informuje je o przyczynach rozwiązania stosunku pracy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o powyższej tematyce, przejdź do artykułu naszego partnera “Wypowiedzenie umowy o pracę” lub pobierz przygotowany przez niego wzór “Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*