Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jakie niesie za sobą konsekwencję dla pracodawcy?

pexels-photo-313690

Istnieją prawnie określone zasady, które mówią, na jakich warunkach może zostać rozwiązany stosunek pracy z podwładnym. Przestrzegania ich wymaga się zarówno od pracownika, jak i pracodawcy. Zdarzają się jednak przypadki, w których pracodawca rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia. Co w takich przypadkach może zrobić pracownik? Czy takie postępowanie pracodawcy niesie ze sobą jakieś konsekwencje?

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przede wszystkim wypowiedzenie umowy o pracę zawsze powinno być w formie pisemnej, niezależnie od tego, czy umowę wypowiada pracownik, czy pracodawca. Co prawda nie jest to formą zastrzeżoną pod rygorem nieważności, ale jej niezachowanie może również nieść ze sobą pewne konsekwencje. Przepisy nakładają także na pracodawcę obowiązek podania przyczyny zwolnienia (wyjątek stanowią jedynie umowy na okres próbny, czas określony, jak również na czas wykonywania określonych zadań) oraz zachowania ustawowych terminów wypowiedzenia. Ich długość bywa różna i zależeć może od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, jak również rodzaju zawartej umowy oraz czasu, na jaki została zawarta. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowych, bez wypowiedzenia. Przyczyny jego decyzji mogą być różne, czasami są uzasadnione, a czasami niestety nie. Jeśli pracownik uzna, że został niesłusznie zwolniony, to może przysporzyć swojemu pracodawcy problemów.

Jakie to konsekwencje niesie ze sobą dla pracodawcy?

Konsekwencją rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia jest natychmiastowe ustanie stosunku pracy. Jeśli jednak pracownik uzna, że został niesłusznie zwolniony, może zwrócić się z odwołaniem do właściwego sądu pracy. W sytuacji, gdy orzeczenie sądu przywróci go na poprzednie stanowisko pracy, pracodawca będzie musiał wypłacić mu wynagrodzenie za czas, w którym był pozbawiony pracy (nie mniej niż za 1 miesiąc i nie więcej niż za 3 miesiące). Zdarzają się jednak też takie przypadki, kiedy wskutek niesłusznie rozwiązanej umowy o pracę pracodawca będzie musiał wypłacić wynagrodzenie za cały czas, w którym pracownik pozostał bez pracy i dotyczy to na przykład pracowników, którym brakuje mniej niż 4 lat do emerytury, kobietom w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Poza tym pracownik jest chroniony w przypadku nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia również w trakcie okresu wypowiedzenia, o czym dokładniej mówi artykuł 60 kodeksu pracy. Jeśli zatem strony rozwiążą umowę o pracę, a w czasie okresu wypowiedzenia pracodawca wypowie pracownikowi pracę ze skutkiem natychmiastowym, to pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości odpowiadającej okresowi, który pozostał do końca wcześniej określonego wypowiedzenia.

Warto pamiętać o tym, że zasady są po to, by ich przestrzegać. Kodeks pracy jasno określa zarówno prawa, jak i obowiązki każdej ze stron. Nieprzestrzeganie ich może nieść ze sobą poważne konsekwencje jednakowo dla pracodawcy, jak i pracownika.

Tekst powstał przy współpracy ze stroną https://pl.gigroup.com.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*