Jak skutecznie i zgodnie z prawem przenieść autorskie prawa majątkowe

002-securum

Prawa autorskie to zagadnienie, o którym coraz częściej się mówi. Istnieją regulacje prawne, mówiące o tym jakie prawa i obowiązku spoczywają na twórcy oraz na osobach, które korzystają z czyichś dzieł. Dziś poruszymy temat przeniesienia praw autorskich. Z tego typu umowami mogą spotkać się, m.in. fotograficy, graficy, dziennikarze czy muzycy. Warto dodać, iżprawo autorskie jest prawem własności intelektualnej, czyli czegoś abstrakcyjnego o ulotnego, co nie musi mieć materialnego odzwierciedlenia.

UMOWA NA PIŚMIE

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawsze musi zostać sporządzona na piśmie. Nie można zawrzeć jej ustnie czy też poprzez nagranie. Jedynie przygotowana w tradycyjnej formie, z własnoręcznym podpisem obu zainteresowanych stron zachowa swoją ważność.W sporządzeniu należytego dokumentu może pomóc prawnik Wrocław, który ma doświadczenie w dziedzinie prawa autorskiego.

DOKŁADNIE OPISZ DZIEŁO

W każdej tego typu umowie należy dokładnie określić utwór, którego owy dokument dotyczy i dla którego autorskie prawa majątkowe mają zostać przeniesione na osobę trzecią (zbyte).Co ważne, nie musi być to utwór, który już istnieje. Umowa nie musi nawet dotyczyć dzieła, które jest w fazie tworzenia. Można podpisać dokument, który w swoim założeniu będzie odnosił się do tworu, który powstanie w przyszłości. Co ważne, polskie prawo nie przewiduje zawarcia umowy, na mocy której nabywcy zostaną przekazane prawa majątkowe do wszystkich przyszłych dzieł danego autora.

WYZNACZ POLA EKSPOLATACJI

W umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych warto zawszeć pola eksploatacji dzieła. Mówiąc wprost, chodzi o wyznaczenie sposobów korzystania z danego utworu. Owa eksploatacja może objawiać się, m.in. wprowadzeniemdzieła do obrotu, jego rozpowszechnianiem, udostępnianie go w sieci lub emitowanie (np. w radiu lub telewizji). Pola eksploatacji w umowie może zapisać zarówno autor utworu, jak i nabywca praw. Ważne jest, aby obie strony o tych zapisach zostały poinformowane i aby je zaakceptowały. Jeśli jako nabywcy, chcielibyśmy ingerować w jakieś dzieło, albo planujemy jego adaptację lub remiks, taki zapis również powinien znaleźć się w umowie. Nazywa się go wykonywaniem praw zależnych utworu.

TWÓRCA POWINIEN OTRZYMAĆ WYNAGRODZENIE

Każdemu twórcy przysługuje prawo do otrzymania wynagrodzenia za swoją pracę. Wyjątkiem jedynie jest zapis w umowie, który jasno określa, że dane dzieło udostępniane jest nieodpłatnie. W dokumencie należy zawrzeć wysokość wynagrodzenia, które jest należne autorowiza przeniesienie praw. Istotne również jest to, iż osoba, która nabywa majątkowe prawa autorskie do dzieła, nie powinna uchylać się przed wypłaceniem tej należności autorowi. W innym przypadku sprawą może zająć się windykacja Wrocław.

UMOWA NA CZAS OKREŚLONY

Jeśli autor wiąże przyszłość ze swoim dziełem, może przenieść majątkowe prawa autorskie na nabywcę z ograniczeniem czasowym. Taka klauzula powinna zostać zawarta w umowie. Należy umieścić w dokumencie konkretną datę, po której przeniesione majątkowe prawa autorskie przestają obowiązywać. W takiej sytuacji warto również rozważyć podpisanie innej umowy niż tej o przeniesienie praw. Ustawodawca przewidział w tym celu taki dokument, jak umowa licencyjna.

Jeśli chcesz stworzyć umowę o przeniesienie majątkowych praw autorskich lub poddać analizie już gotowy dokument – zapraszamy do kancelarii Securum. Nasz radca prawny Wrocław sprawdzi czy zapisy umowy są korzystne dla obu stron i czy nie zawierają żadnych kruczków prawnych, które mogłyby skutkować późniejszymi problemami.

Skomentuj

Twój adres email nie będzie widoczny.

*